Комисията за оценка на проектите за паметник на Емил Димитров в Плевен не присъди първо място

Имало е продължителни разисквания, информират от Общината

Комисията за оценка и класиране на обемно-пространствени концепции и проекти за изграждане на паметник в цял ръст на Емил Димитров не присъди първо място, след като разгледа постъпилите седем предложения, информират от местната управа. В състава на 9-членното жури влизат трима скулптори, членове на СБХ, двама архитекти, експерт от отдел „Култура” в Община Плевен, юрист, председателят на СБХ – Плевен, и 1 член на Обществено-експертния съвет по култура.

В началото на заседанието комисията се запозна с определеното архитектурно място за разполагане на скулптурните проекти като задължително условие за допускане до участие е спазване на изискванията в обявата за провеждане на конкурса. При направения първоначален подбор категорично и с единодушие отпаднаха от обсъждане проектите с номера: № ОК-94-00-1, № ОК-94-00-2, № ОК-94-00-3, № ОК-94-00-4. Комисията реши да се разгледат проекти с номера: № ОК-94-00-5, № ОК-94-00-6 и № ОК-94-00-7.

За проект с вх. № ОК-94-00-5 комисията гласува с 2 гласа „за” и 7 „против” същият да участва в класирането. Мотивите за това са, че проектът отговаря на посочените изисквания в т. 5 от Обявата и отразява физическата прилика с Емил Димитров като стойка в цял ръст, но главата няма визуална прилика с лицето на Емил Димитров.

При разглеждане на проект № ОК-94-00-7 в обяснителните бележки се установи, че предложението не отговаря на финансовите изисквания на конкурса като надвишава лимита на бюджета, определен в обявата, за изработка на паметника. По тази причина е недопустимо по-нататъшното му участие в класирането.

При разглеждане на проект с вх. № ОК-94-00-6 комисията единодушно реши, че портретният образ е най-близо до действителния на Емил Димитров. Представителите на СБХ – София направиха препоръки пластичният макет на фигурата в цял ръст да се промени – да бъде на по-нисък постамент, да се преработят краката и стойката на фигурата. Тези членове на журито предложиха проектът да бъде класиран на второ място.

След продължителни разисквания комисията реши да не присъжда първо място и като единствено приемливо предложение оценява проект № ОК-94-00-6, но след изпълнение на направените препоръки.

В края на заседанието председателят на комисията Стефка Григорова – началник-отдел „Култура” на Община Плевен, отвори пликовете с имената на допуснатите и ги обяви: проект с вх. № ОК-94-00-5 е с автор Убавка Симеонова, класираният на второ място проект с вх. № ОК-94-00-6 е с автор Константин Симеонов, а автор на проект с вх. № ОК-94-00-7 е Иван Чолаков.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия