Община Долна Митрополия подписа договор за финансиране на проект по Програма "INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

Това информираха от пресцентъра на местната управа

В гр. Дробета - Турну Северин, окръг Мехединци, на официална церемония, в присъствието на г-н Аладин Джорджеску – Председател на Окръжен съвет Мехединци, г-жа Николета Минку - Изпълнителен директор на Съвместният секретариат в Кълъраш и г-н Цецо Андрейски – Заместник-кмет на Община Долна Митрополия, бе подписан договор за финансиране на проект „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“  по Приоритетна ос – 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 "Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T" от Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 год.

На 08.01.2018 год. в гр. София бе подписан и договора за предоставяне на национално съфинансиране на община Долна Митрополия по Програмата  за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен