ФК "Спартак 1919" получи безвъзмездно право за ползване на спортно игрище

Общинският съвет реши с 37 гласа "за”

Общинският съвет реши с 37 гласа "за” да учреди безвъзмездно право за ползване на Сдружение "Футболен Клуб Спартак 1919” – Плевен, върху общински недвижим нежилищен имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри” № 9, с площ 3612 кв. м с начин на трайно ползване - спортно игрище, за срок от 10 години и съгласно предложен инвестиционен план, с инвестиции от 200000 лева, както следва:

-  подмяна на тревната настилка в срок до втората година от сключването на договора - 120000 лева;

- ремонт  на съблекалните в срок до 3-тата година, 1-ви ремонт от сключване на договора; 2-ри ремонт да 6-ата година и 3-ти ремонт до 9-ата година - в размер на 30000 лева;

- осветление в срок до 4-тата година от сключване на договора и подмяна до 8-ата година - в размер на 30000 лева;

-  ограда в срок до 4-тата година от сключване на договора и ремонт до 9-ата година - в размер на 20000 лева.

Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение ”Футболен Клуб Спартак 1919” Плевен.

Към настоящия момент "Футболен Клуб Спартак 1919" Плевен е стопанисвал имота с грижата на добър стопанин, извършил е инвестиции за изграждане на една съвременна спортна база за практикуване на футболна игра и провеждане на учебно-тренировъчни занимания, където се обучават деца и юноши от 7 до 16-годишна възраст. На футболното игрище ще се осъществява цялата тренировъчна дейност на всички детско-юношески групи на ОФК „Спартак Плевен”, както и заниманията на футболните паралелки на Спортно училище „Георги Бенковски”. На терена ще се провеждат турнири и спортни мероприятия под егидата на Община Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен