Общинският съвет заседава на 24 септември

Общинските съветници ще разглеждат Общия устройствен план на град Плевен

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание тази седмица по предварителен дневен ред от 14 точки. Сесията е насрочена за 24 септември /четвъртък/ в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“ от 09.00 ч., спазвайки разписаните противоепидемични мерки. Заседанието ще се излъчва и на живо на интернет страницата на институцията - https://obs.pleven.bg/.

Първа точка в дневния ред на съветниците е обсъждане на предложение за промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината. Повод за него е установена от местните правораздавателни органи празнота в процедурата по отстраняване на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани и изоставени на терени общинска/държавна собственост.

На септемврийското заседание ще бъде представена информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни тази година. Уточненият размер на общинския бюджет към 30.06.2020 г. е общо 116 507 903 лв., а отчетеното изпълнение 48 130 561 лв., което представлява 41,31 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи за периода е съответно 55,54 %.

На предстоящата сесия влиза и Годишния отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии (2018-2020 г.) и на концесионните договори за 2019 г. Ще бъдат разгледани и две предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижим нежилищни имоти - частна общинска собственост, на институции в Плевен - за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ - Плевен и за Областната дирекция на МВР.

Предложение за одобряване на Общ устройствен план на гр. Плевен и землището му е под номер 11 в дневния ред на заседанието. Предварителният проект на Плана е публикуван на интернет страницата на Община Плевен в раздел „Градоустройство и строителство“/„Общ устройствен план на град Плевен“ на следния електронен адрес https://pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven/predvaritelen-proekt-obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven. Процедурата по изработване на Общия устройствен план е открита с решение на Общинския съвет през април 2008 г. Прогнозният срок на действие на документа е 15-20 години, като се осигуряват резерви за развитие до 2050 г. Проектът е изработен двуфазно – с предварителен и окончателен проект.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен