Направиха първа копка по проект "Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен"

Предстои внедряване на система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в Плевен

С официална церемония „Първа копка” бе даден старт на изпълнението по Дейност 4: „Внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен“ по проект: BG16RFOP001-1.007-0003-C01  „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен".

Заместник-кметовете на Община Плевен Стефан Милев, арх. Невяна Иванчева и Милен Яков направиха символичната  първата копка.

Въвеждането на Системата за видеонаблюдение ще подобри безопасността и условията за движение по пътищата, контрола на трафика на централни ключови кръстовища в града, ще пести време и  ще  осигури спазване на разписанията, ще способства намаляването на закъсненията в пиковите за масовия градски обществен транспорт часове, ще гарантира бързина и добро планиране на пътуванията, като всички тези фактори ще допринесат за намаляване на експлоатационните разходи.

Видеонаблюдението ще спомогне за регистриране на нарушенията  и ще спомогне за превенция на опасното поведение на участниците в движението.

Четири типа видеокамери ще бъдат монтирани – за автоматично разпознаване на табела по технология ANPR, чрез която мога да се разчитат регистрационните номера на автомобилите; за следене на трафика на МПС на кръстовището; обзорни видеокамери – за извършване нa лицева регистрация с цел контрол на водачи и пешеходци, и видеокамери за откриване на нарушение, които са свързани и към системата за автоматичното управление на светофарната уредба.

Системата ще повиши контрола по ползване на обезопасителните средства в МПС при заснемане на МПС отпред. Ще подобри аналитичната дейност и информираността на обществото за резултатите от контролната дейност; ще  изследва пътната обстановка, поведението на участниците в движението, ще спомогне за превантивни кампании вкл. с използването на записи от видеокамерите.

Дейностите по изграждане на Системата за видеонаблюдение се очаква да приключат през м. май.