Представят проекта за екологосъобразен обществен транспорт в Плевен

На 18 юни ще се състои встъпителна пресконференция

На 18 юни 2021 г. (петък) от 11:30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен на III етаж ще се състои встъпителна пресконференция за представяне на проект: „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”,  Административен договор за БФП № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34-124 /19.11.2019 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

Проектът има заложени специфични цели, които включват опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт, спестяване на енергия, намаляване на шума и вибрациите в градските райони и други, които ще бъдат представени подробно по време на пресконференцията.

Общата стойност на проекта е 17 951 744, 44 лв., от които:

Безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд - 12 747 404,66 лв.;

Съфинансиране от националния бюджет на РБ – 2 249 542,00 лв.;

Съфинансиране от бенефициента: 2 954 797,78 лв.

Начало на проекта: 04.12.2019 г.

Край на проекта: 04.09.2023 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен