Община Плевен кани на публично обсъждане относно трансформиране на поет краткосрочен дълг в дългосрочен

На 05.08.2021 г. Община Плевен завърши и отчете изпълнението на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Съгласно условията за изпълнение на проекти на финансиращия орган - Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Община Плевен в качеството си на бенефициент по проекта може чрез междинни искания да възстанови максимум до 80 % от стойността на проекта, за останалите 20 %, необходими за финализиране на проектното изпълнение чрез разплащане с изпълнителите, следва да осигури собствен финансов ресурс или да ползва кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД. В тази връзка Община Плевен използва възможността да поеме кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, за което подписа договор за краткосрочен дълг на 04.11.2020 г. със срок за погасяване на главницата до 25.10.2021 г. Възстановяването на главницата по кредита се обезпечава с вземанията на Община Плевен по Договор № BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“ и собствени бюджетни средства.

Финалното искане за плащане е депозирано от Община Плевен на 05.08.2021 г.,  но поради големия обем от работа на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” по обработване на документация и разглеждане на искания и от други общини съществува вероятност той да не може да  възстанови исканите от Община Плевен средства в рамките на срока по договора за краткосрочен дълг – 25.10.2021 г.

Предвид тези обстоятелства е необходимо Община Плевен да анексира договора за краткосрочен кредит, като трансформира същия в дългосрочен. По този начин ще се осигури необходимото време за възстановяване от Управляващия орган на финалното плащане по проекта и ще се избегне рискът от изпадане в забава при погасяване на поетия краткосрочен кредит.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27 септември 2021 г. /понеделник/ от 17.00 часа в зала „Катя Попова”.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"