Разходи в размер на 58 295 259 лв. отчита Община Плевен за първите шест месеца на 2021 година

Представиха информация за изпълнението на Бюджет 2021 на Общината за изминалото полугодие

Разходи в размер на 58 295 259 лв. отчита Община Плевен за първите шест месеца на 2021 година. Приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, издръжка на образователни, здравни и социални заведения. Традиционно най-голям дял от разходите в бюджета на Плевен са за сектор "Образование".

Това показва справка за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2021 г., представена днес на заседание на Общинския съвет. Информацията е изготвена съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет и указания на министъра на финансите. Размерът на Бюджет 2021 на Община Плевен, приет с Решение №461/25.02.2021 г. на Общинския съвет, е 125 703 919 лв., от които 84 887 071 лв. за „делегирани от държавата дейности” и 40 816 848 лв. „местни приходи”. След корекции в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30.06.2021 г. актуализираният бюджет на Община Плевен възлиза на 133 535 427 лв.

Изпълнение на приходната част

Уточненият размер на Бюджета на Общината към 30.06.2021 г. е общо 133 535 427 лв., а отчетеното изпълнение е в размер на 58 295 259 лв., което представлява 43,66 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи за периода е 55,54 %, като при годишен план 18 975 000 лв. отчетеното изпълнение е 10 538 371 лв. при изпълнение за същия период на миналата година - 11 221 313 лв.

Постъпленията от по-важните приходи са: Данък върху недвижимите имоти - 6 446 253 лв. /74,87 %/; Данък върху превозните средства – 3 319 101 лв. /62,74 %/; Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин - 2 263 617 лв. /70,74 %/.

При неданъчните приходи е отчетено изпълнение 56,58 %, като при план 16 151 480 лв. постъпленията са 9 138 650 лв. Основно постъпленията са от общински такси, общото изпълнение на които към 30.06.2021 г. е 68,04 %. Планираните за годината 9 819 200 лв. приходи от общински такси са с изпълнение за полугодието 6 681 230 лв. Постъплението от „Такса битови отпадъци” е с най-голям относителен дял от видовете общински такси - 9,25 % от всички приходи, а планираните 7 200 000 лв. са с изпълнение 5 392 646 лв., или 74,90 %.

Изпълнение на разходната част

Към 30.06.2021 г. извършените разходи от бюджета на Община Плевен са 58 295 259 лв., като приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения. За функция „Отбрана и сигурност” отчетените разходи са държавна и местна отговорност. С местни приходи се финансира охраната на общински обекти, която за отчетния период е 296 065 лв., при план 673 404 лв.

За „Образование” изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 41,27 % за „държавни дейности”, 42,65 % за „местни дейности” и 20,54 % за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи. Тази функция традиционно е с най-висок относителен дял от всички разходи - 44,13 %, като за периода са отчетени 25 726 659 лв. при планирани за годината 62 406 327 лв. За здравеопазване от планираните 6 965 985 лв. усвоените за полугодието са 2 710 668 лв.

Справката дава информация и за направените разходи за социално осигуряване, подпомагане и грижи в общината. В тази функция отчетените разходи за дейността на Домашен социален патронаж са 529 042 лв., за Клубовете на пенсионера, инвалида и др. - 93 523 лв., за Център за обществена подкрепа - 105 045 лв., Кризисен център - 48 896 лв., Центрове за настаняване от семеен тип - 653 796 лв., Програми за временна заетост - 57 540 лв., Дом за стари хора - 237 963 лв., Социални услуги в домашна среда - 290 891 лв., Асистенти за лична помощ - 3 794 853 лв. и др.

За раздел „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” е посочено, че тези дейности се финансират изцяло с „местни приходи”. Сред тях са: „Осветление на улици и площади” - отчетени разходи 534 291 лв. при годишен план 742 410 лв.;  „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - изпълнението на годишния план от 1 484 500 лв. е в размер на 365 556 лв.; за „Чистота” - усвоените средства към 30.06.2021 г. са 5 300 632 лв. при годишен план 7 200 000 лв. или 73,62 %. Разходите са за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и за чистотата на обществените територии.

Отчетените към 30.06.2021 г. средства от бюджета за инвестиции са 1 614 149 лв. при годишен план 11 229 641 лв.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия