Общината ще сключи договор за кредит с ФЛАГ за реализация на проекта за екологичен обществен електротранспорт

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да сключи договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България за поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проекта за утвърждаване на екологосъобразен обществен електротранспорт в града. Проектът е финансиран по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

В бюджета на Община Плевен за 2021 г., определеният лимит за поемане на нов общински дълг чрез ФЛАГ /максимален размер/ е 10 000 000 лв. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен” е установена необходимост от оборотни средства за текущи плащания на дейностите и за разплащане по договори с изпълнители в размер до 3 025 000 лв. Възстановяването на главницата по кредита се обезпечава с вземанията на Община Плевен по проекта и собствени бюджетни средства.

С днешното съгласие Общинският съвет гласува максимален размер на дълга - 3 025 000 лв. и срок за погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване.

Общата цел на проекта за утвърждаване на екологосъобразен обществен електротранспорт в Плевен е се подобри качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства. Очаква се чрез реализирането на този проект общественият транспорт в Плевен да стане на 100% екологичен. Финалът на проекта трябва да бъде на 4 септември 2023 г.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия